checksimlock.com

Kiểm tra tình trạng khóa mạng iPhone

Kiểm tra tình trạng khóa mạng chỉ hỗ trợ từ iPhone 4S tới iPhone X

Nhập IMEI - Serial để kiểm tra